Kidney and Metabolic Bone Diseases

腎と骨代謝

Member of Editorial Committee
Masafumi Fukagawa / Tadao Akizawa / Takashi Shigematsu / Ken-ichi Miyamoto / Keiichi Ozono / Seiji Fukumoto / Masaaki Inaba / Sakae Tanaka
Advisory Board
Kiyoshi Kurokawa / Masashi Suzuki / Yoshindo Kawaguchi / Masao Fukunaga / Yoshiki Nishizawa / Toshio Matsumoto / Toshitaka Nakamura

Index and Summary