INTESTINE

INTESTINE
Chief Editor of the Editorial Committee
Shin-ei Kudo / Toshifumi Hibi

Member of Editorial Committee
Akimichi Imamura / Akinori Iwashita / Yasuo Okura / Haruhiko Ogata / Yasuo Suzuki / Shinji Tanaka / Osamu Tsuruta / Ichiro Hirata / Takahiro Fujii / Takayuki Matsumoto / Hiro-o Yamano / Hironori Yamamoto / Toshiaki Watanabe / Mamoru Watanabe

Index and Summary